REGULAMIN GWARANCYJNY

Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Artieko sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Zawiera on szczegółowe warunki udzielonej gwarancji przez firmę Artieko sp. z o.o. na produkty sprzedawane hurtowni b2b.

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy na wszystkie wyroby wyprodukowane i sprzedawane w hurtowni b2b i jest liczony od daty zakupu produktu.
2. Faktura vat jest jedynym dowodem udzielenia gwarancji na zakupiony przez kupującego produkt.
3. Gwarancji nie podlega produkt, który posiada jakiekolwiek wady i uszkodzenia powstałe na skutek nienależytego użytkowania, przechowywania bądź konserwacji produktu. Gwarancja nie obowiązuje również w przypadku, gdy produkt ulegnie zniszczeniu lub znacznemu uszkodzeniu z przyczyn leżących po stronie kupującego. Szczegółowe instrukcje zostały umieszczone na metce i etykiecie.
4. Gwarancja nie obejmuje zmian w produktach z wypełnieniem naturalnym (pierze, puch, półpuch, owcza wełna i inne naturalne wełniane wypełnienie), ponieważ wynikają one z ich naturalnych właściwości jak np. zapach, szelest tkaniny wsypowej.
5. Wyłączenie gwarancji w stosunku do produktów z zestawu nieoznaczonych firmowym logo
6. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych licząc od daty dostarczenia reklamowanego produktu na adres wskazany przez sprzedawcę lub do siedziby firmy Artieko sp. z o.o. ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice.
7. W czasie trwania okresu gwarancyjnego sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wad produktu wykrytych w okresie gwarancji. Wada zostanie naprawiona lub kupujący otrzyma nowy produkt wolny od wad. Wtedy termin gwarancji biegnie od nowa licząc od dnia wydania produktu kupującemu.
8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.